Komplet dokumentów wymaganych do zatwierdzenia obozu/ kolonii

 Dokumenty, które muszą być okazane Zarządowi Okręgu:

 1. raport przedobozowy z preliminarzem finansowym (na zatwierdzanie należy zabrać dwa egzemplarze, opieczętowane i podpisane przez komendanta)
 2. udokumentowanie zgromadzonych środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia obozu/ kolonii (lista wpłat, umowy dotacyjne)
 3. polisa ubezpieczeniowa uczestników (NNW)
 4. polisa ubezpieczeniowa kadry (NNW i OC)
 5. lista uczestników obozu/ kolonii (podpisana przez komendanta)
 6. wypełnione karty kwalifikacyjnych wszystkich uczestników obozu/ kolonii według wzorów:
 7. dokumenty kadry i personelu:
   1. komendant obozu/ kolonii (kierownik wypoczynku):
    1. phm: rozkaz przyznania stopnia phm. / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi
    2. pwd: rozkaz przyznania stopnia instruktorskiego / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi, zaświadczenie o ukończeniu kursów kierownika wypoczynku
    3. ważne zaświadczenie o ukończonym kursie Pierwszej Pomocy lub Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
    4. ważne zaświadczenie o niekaralności
    5. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
    6. podpisany zakres obowiązków komendanta
    7. podpisana deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia
    8. podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością (jeśli dotyczy)
    9. podpisane zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej
   2. kwatermistrz:
    1. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
    2. podpisany zakres obowiązków kwatermistrza
    3. podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością (jeśli dotyczy)
    4. podpisane zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej
    5. umowa wolontariacka (dotyczy tylko nie instruktorek/ nie instruktorów)
   3. wychowawcy:
    1. instruktorki/ instruktorzy: rozkaz przyznania stopnia instruktorskiego / zaświadczenie Komendantki/-a Chorągwi
    2. nie instruktorki/ nie instruktorzy: zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców
    3. ważne zaświadczenie o ukończonym kursie Pierwszej Pomocy lub Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
    4. ważne zaświadczenie o niekaralności
    5. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
    6. podpisany zakres obowiązków wychowawcy
    7. podpisana deklaracja w sprawie ochrony życia i zdrowia
    8. umowa wolontariacka (dotyczy tylko nie instruktorek/ nie instruktorów)
   4. kucharka/ kucharz:
    1. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
    2. podpisany zakres obowiązków kucharza
    3. podpisane oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością
    4. umowa zlecenie/ umowa o dzieło/ umowa wolontariacka (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko za zgodą skarbnika Zarządu Okręgu)
   5. ratownicy wodni (min. 2 osoby):
    1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień specjalistycznych
    2. podpisane zakresy obowiązków ratowników wodnych
    3. umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy wolontariackie (umowa zlecenie/ umowa o dzieło mogą być zawierane tylko za zgodą skarbnika Zarządu Okręgu)
 8. pisemna zgoda właściciela terenu lub potwierdzenia rezerwacji miejsc noclegowych lub umowa z właścicielem terenu/ obiektu
 9. kopia opinii potwierdzającej spełnienie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej, wydanej przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, której ważność nie upłynie do dnia zakończenia obozu/ kolonii
 10. kopia zgłoszenia wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty wraz z kopiami dokumentów dołączonych do zgłoszenia wypoczynku
 11. kopia umowy z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym dotyczącej zapewnienia dostępu do opieki medycznej w trakcie obozu/ kolonii, lub (dla obozów do 100 osób) pisemne oświadczenie komendanta o innym, zapewnieniu uczestnikom dostępu do opieki medycznej
 12. książka pracy komendanta obozu
 13. książki pracy / dzienniki zajęć wychowawców
 14. uzupełniona i podpisana przez komendanta obozu/ kolonii „procedura dziennikowa”
 15. mapa z opisem dojazdu (zaznaczyć w Google maps, gdzie dokładnie znajduje się obóz / podać współrzędne geograficzne / zaznaczyć na mapie topograficznej, dla obozów wędrownych – mapa z zaznaczoną trasą)
 16. przesłanie na okreg@kujawy.zhr.pl informacji dot. obozu/ kolonii do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa, program, regulamin)

 

Dokumenty, które muszą być przekazane Zarządowi Okręgu:

 1. wypełniony i wydrukowany raport przedobozowy wraz z preliminarzem
 2. wypełniona i wydrukowana “procedura dzienniczkowa”
 3. oryginały zobowiązań kadry
 4. kopie uprawnień kadry wychowawczej
 5. podpisany przez komendanta egzemplarz listy uczestników

 

Inne zobowiązania, z których musi się wywiązać kadra obozu/ kolonii oraz jednostki jadące na obóz/ kolonię:

 1. wywiązanie się z rozliczeń swoich jednostek (komendant, kwatermistrz, wszyscy wychowawcy)
 2. opłacone składki instruktorskie do III kwartału 2018 włącznie (komendant, kwatermistrz, wszyscy wychowawcy)
 3. rozliczenia finansowe jednostek jadących na obóz/ kolonię na dzień 30.04.2018
 4. opłacone składki członkowskie jednostek jadących na obóz/ kolonię do III kwartału 2018 włącznie