Lista dokumentów HAZ 2017

 1. raport przedobozowy
 2. pisemna zgody właściciela obiektu lub potwierdzenia rezerwacji miejsc noclegowych
 3. udokumentowanie zgromadzonych środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia zimowiska (lista wpłat, umowy dotacyjne)
 4. polisa ubezpieczeniowa uczestników (NNW) i kadry (NNW i OC)
 5. lista uczestników
 6. wypełnione karty kwalifikacyjnych wszystkich uczestników zimowiska według wzorów:
  1. Karta uczestnika NOWY WZÓR
  2. Karta uczestnika dorosłego NOWY WZÓR
 7. Dokumenty kadry i personelu:
  1. komendant zimowiska (kierownik wypoczynku):
   1. phm: rozkaz przyznania stopnia podharcmistrzyni/ podharcmistrz,
   2. pwd: rozkaz przyznania stopnia instruktorskiego, zaświadczenie o ukończeniu kursów kierownika
   3. zaświadczenie o ukończonym kursie Pierwszej Pomocy lub Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (od szkolenia do zimowiska może minąć max rok)
   4. zaświadczenie o niekaralności
   5. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
  2. wychowawcy:
   1. instruktorki/ instruktorzy: rozkaz przyznania stopnia instruktorskiego
   2. nie instruktorki/ nie instruktorzy: zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców
   3. zaświadczenie o ukończonym kursie Pierwszej Pomocy lub Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  (od szkolenia do zimowiska może minąć max rok)
   4. zaświadczenie o niekaralności
   5. wymagane przez władze sanitarne dokumenty potwierdzające zdolność i ewentualne uprawnienia kadry i personelu do sprawowania wyznaczonych im funkcji (np. książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie: Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
  3. kadra pomocnicza – dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień specjalistycznych:
   1. przewodników górskich (dla obozów w górach)
   2. instruktorów narciarskich (dla obozów na zorganizowanych terenach narciarskich)
 8. potwierdzenie opłacenia składek członkowskich i instruktorskich (do I kwartału włącznie) oraz innych zobowiązań od właściwego Skarbnika Okręgu
 9. podpisane zobowiązania i deklaracje kadry zimowiska:
  1. zakresy obowiązków członków kadry i personelu
  2. deklaracje w sprawie ochrony życia i zdrowia- wypełniają wszyscy wychowawcy i komendant
  3. oświadczenie osoby mającej kontakt z żywnością
  4. zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej- wypełnia komendant i kwatermistrz
  5. umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy wolontariackiej z personelem
 10. kopia druku zgłoszenia zimowiska do Kuratorium Oświaty wraz z dołączonymi do zgłoszenia załącznikami
 11. książki pracy komendanta i wychowawców