Kalendarz Akcji Letniej 2017

PRZYGOTOWANIA

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
do 28 lutego 2017
Zgłoszenie chęci organizowania obozu/ kolonii/ kursu do Okręgu za pomocą FORMULARZA.

  • Za pomocą formularza dokonujemy WSTĘPNEGO zgłoszenia obozu/ kolonii/ kursu (nawet jeśli nie są znane szczegóły wyjazdu).
  • Zgłoszenie uzupełniają także osoby, które planują wyjazd organizowany w innym okręgu.
Kandydat na komendanta obozu/ kolonii/ kursu
do 19 marca 2017 Akceptacja kandydatów na Komendantów i  Kwatermistrzów przez Zarząd Okręgu:

  • Uchwała ZO
  • Rozkazy Komendantów Chorągwi
Zarząd Okręgu
11 marca 2017 Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii/ kursów – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE (zgłoszenia do 28 lutego 2017 lub wyczerpania limitu zgłoszeń – 20 miejsc) Komendant, wychowawcy, drużynowi
Działania kwatermistrzowskie (pisemne uzyskanie zgody właściciela obiektu, pisemne potwierdzenie rezerwacji noclegów,  zgromadzenie niezbędnego sprzętu itp.) Komendant
Działania formalne (uzyskanie koniecznych dokumentów – LISTA) Komendant
do 14 maja 2017 Zatwierdzenie planów pracy drużyn biorących udział w obozie/ kolonii przez Hufcowych/ Komendantów ZD Komendant
do 31 maja 2017 Przesłanie Koordynatorowi HAL informacji dot. obozu/ kolonii/ kursu do umieszczenia na stronie Okręgu (termin, miejsce lub trasa,  program, regulamin) Komendant
do 31 maja 2017 Akceptacja planu pracy oraz wykazu kadry Komendantów Chorągwi Komendant
 6 czerwca,

8 czerwca lub

14 czerwca 2017

Zatwierdzanie finansowo-organizacyjne w Okręgu ZGŁOSZENIA NA ZATWIERDZANIE – przedstawienie Zarządowi Okręgu kompletu dokumentów wymaganych do zatwierdzenia wyjazdu – LISTA Komendant
 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku Zgłoszenie obozu/ kolonii/ kursu do Kuratorium Oświaty – w formie elektronicznej na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl

(Zgłaszamy wyjazd z kuratoryjnego konta okręgu, w tym celu komendant zgłasza się do Koordynatora HAL po login i hasło)

Komendant

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2017

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
24 czerwca – 

31 sierpnia 2017

Obozy, kolonie, kursy Komendanci wyjazdów

ROZLICZENIE

Termin Działanie Osoba odpowiedzialna
max do 30 września 2017
Przelanie kosztów pośrednich na konto Zarządu Okręgu Komendant
max do 30 września 2017 Rozliczenie obozu i przekazanie kompletu dokumentów – LISTA Komendant
Zwolnienie komendantów i kwatermistrzów obozów/ kolonii/ kursów Komendanci Chorągwi

 

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR ustala wysokość kosztów pośrednich dotyczącej Harcerskiej Akcji Letniej 2017:
• od obozów stałych rozliczonych w terminie – 5%
• od obozów stałych rozliczonych po terminie (po 30.09.2017 r.) – 7%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych rozliczonych w terminie – 3%
• od obozów wędrownych i kolonii zuchowych rozliczonych po terminie (po 30.09.2017 r.) – 5%