Formalności po obozie/ kolonii – lista

Formalności po obozie/ kolonii –

– Komplet dokumentów wymaganych do rozliczenia obozu/ kolonii

 1. Książka finansowa wraz z kompletem dokumentów źródłowych
 2. Raport poobozowy
 3. Lista uczestników obozu wraz z wykazem wysokości składki programowej z tytułu uczestnictwa w obozie
 4. Oryginał lub kopia książki pracy komendanta obozu:
 • Regulaminy obowiązujące na obozie
 • Potwierdzenia zapoznania się uczestników z regulaminami obowiązującymi na obozie
 • Wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników obozu
 • Plan pracy obozu
 1. Oryginały lub kopie książek pracy / dzienników zajęć komendantów podobozów (wychowawców)
 2. Dokumenty sporządzone podczas obozu, obejmujące m.in. dokumentację medyczną, żywieniową, gospodarczą lub inną dotyczącą kadry i uczestników
 3. Arkusze, protokoły, pisma i decyzje sporządzone lub wydane w związku z kontrolami i wizytacjami obozu/ kolonii